Obec Chotiměř
Obec Chotiměř

VELKÝ SOUHRN: Záměry, plány, projekty pro nejbližší měsíce

VELKÝ SOUHRN: Záměry, plány, projekty obce Chotiměř   1

Nový rok odstartoval naplno, a i proto přinášíme ucelený přehled záměrů, plánů a projektů obce Chotiměř pro nejbližší měsíce. Nejedná se sice o závazný dokument, ale má svůj smysl a důležitost. Jde o jakýsi náhled do dění v obci tak, aby se k Vám, občanům a přátelům naší vesnice, dostal na počátku nového období dostatek informací, díky který budete tzv. v obraze a které budete moci případně doplnit a rozvíjet svými postřehy a nápady.

 

Tento přehled nyní zveřejňujeme na stránkách obce, které jsou rychlým informačním kanálem. V upravené podobě vyjde shrnutí také v obecním zpravodaji Chotiměřské noviny, který je webové stránky rozvijí do tištěné podoby a informace donese i k občanům, kteří na internet nemají přístup nebo obecní stránky nesledují.     

Níže popsané záměry a plány vycházejí ze Strategického plán rozvoje obce, rozpočtu obce pro rok 2021, pravidelných porad zastupitelstva, současných potřeb a v neposlední řadě také Vašich návrhů a podnětů pro vylepšení života v obci. Velmi si jich vážíme a děkujeme všem, kteří je přinášejí a o dění v obci se zajímají. Není možné realizovat všechny a hned. Vždy je třeba je pečlivě zvážit, zasadit do reality, souvislostí a poté rozhodnout. Ale mají velmi důležitou roli a bez Vás by to zkrátka nešlo.

Velkou měrou se na našich záměrech samozřejmě podepisuje také koronavirová situace. Jak již bylo několikrát uvedeno, téměř rok trvající epidemie se negativně odrazila nejen na životech a zdraví nás a našich blízkých, ale také na příjmech měst a obcí. Je těžké přesně plánovat s jakými financemi budeme hospodařit a tím pádem je také složité předpovídat, které plány půjde skutečně realizovat a které bude třeba posunout nebo v horším případě zcela zrušit.

Tento sumář bude v průběhu roku aktualizován a doplňován dle vývoje především na setkáních zastupitelstva a pravidelných veřejných jednáních. Bude-li situace příznivá, mohou být plány a dění diskutovány i na zamýšleném širším neformálním setkání, které by informovanost ještě prohloubilo a současně by mohlo přinést nové nápady a inspiraci. Děkujeme Vám za pochopení, pomoc, spolupráci a také za trpělivost.

 

Infrastruktura: cesty, chodníky, silnice

 

Jedním z důležitých bodů rozpočtu je příprava a následná realizace cesty pro pěší ke hřbitovu. Půjde pravděpodobně o stezku s přírodním povrchem. Přesnou odpověď přinese studie a následný projekt. Vše je nyní v přípravě ústeckého projektanta Petra Andrejkoviče, v další fázi proběhnou jednání s dotčenými orgány a majiteli pozemků. Cílem je vybudovat podél silnice z Chotiměře směr Dobkovičky bezpečnou cestu, do budoucna také osazenou stromy a odpočinkovými místy.

Na tuto cestu bychom rádi navázali úpravu zapomenuté přespolní pěšiny z Chotiměře do Dobkoviček. Cesta je značena v katastrálních mapách (96/1, viz obrázek) za sady, které náleží panu Grešíkovi a poté, co překlene Dobkovičský potok, ústí mezi domy do obce Dobkovičky. Pěšina, která zkrátí cestu k sousedům, by mohla být novým cílem procházek. I ona by měla být osazena stromy, ideálně původní odrůdou ořechů, které zde podle svědectví pamětníků a sadařů dříve rostly.

 

Bývalá cesta za hřbitovem z Chotiměře do Dobkoviček

 

Důležitou polní cestou, která se dočká generální opravy, bude spojnice vedoucí od staré sušárny podél rybníka „Kačák“ mezi poli směrem nad obec. Jde o cestu, která je kvůli vodě a blátu v deštivých dnech a v zimě často téměř neprůjezdná. V prvním polovině roku zde dojde k terénním úpravám (vyhloubení nového tzv. kufru) a poté budou vytvořeny nové podklady a povrch, který správně odvede vodu, vyhoví jak těžké zemědělské technice, tak i procházkám s kočárky nebo cyklistům. I podél této cesty by do časem mohly růst nové stromy, které vytvoří pěknou alej.

V rámci úprav cest dojde na také na frézování dalších úseků zašlých cest v okolí vrchu Kořínka. Jde o místa, která naváží na loňskou obnovu cesty z Hrušovky do Dobkoviček. Tentokrát se při frézování křovin zaměříme pasáže od kolejí směrem pod Hrušovku a podél kolejí pod Kořínkou na Dobkovičky. Pročištěním těchto úseků tak získají místní i přespolní další cesty pro vycházky nebo výlety na kole.

Kromě toho probíhá také další část údržby šotolinové cesty k nádraží, která loni byla vyfrézována od šípků a části náletů. V letošním období vegetačního klidu bychom prořez rádi dokončili, staré ovocné stromy kompletně vysvobodili ze spárů křovin a postupně cestu dosadili novými ovocnými stromy původních odrůd, abychom jí vrátili její tradiční vzhled. Vedle toho bude třeba pokračovat v čištění příkopů podél této komunikace, aby tu voda při deštích správně odtékala.

 

Cesta od nádraží do vsi

 

Po celý rok pak plánujeme tradiční údržbu cest v obci a okolí s pomocí sekacího traktoru, křovinořezů, motorových pil a další techniky, kterou obsluhuje naše technická četa pánů Šichmana a Štěpána (VPP) a případných dalších posil. Patří jim velký dík za práci, kterou odvádějí!

V rámci zkvalitnění údržby obce bychom rádi pořídili vybavený traktor pro údržbu zeleně, obecních cest, struh, svoz odpadů a další činnosti. I zde bude záležet na příležitosti a finanční situaci.  Vzhledem k tomu, že obec vlastní stroj takového typu nemá, vidíme pořízení takové techniky dříve nebo později jako zásadní.

 

Kulturní památky a jejich údržba a obnova 

 

Po loňské obnově malého křížku na Opuce je na řadě další monument v krajině. Výklenková kaple stojící u cesty z Chotiměře do Velemína loni prošla detailním průzkumem, na jehož konci jsou návrhy obnoveného vzhledu. Nyní jsou v přípravě souhlasná stanoviska k opravám jednotlivých částí a pokud vše půjde podle plánu, v předjaří by měla být odstraněn stará omítka a započaty terénní úpravy okolí. Kompletní oprava bude rozdělena do několika etap a obec by ji ráda spolufinancovala z několika dotačních programů.

Kaple na Opuce - návrh vzhledu

Drobná oprava čeká i kapličku na návsi. Na sklonku roku totiž neznámý řidič, který pravděpodobně dostal při průjezdu kolem objektu smyk, poškodil omítku a z místa ujel. Poškození bylo nahlášeno policii a oprava omítky bude hrazena z pojištění objektu.

 

Poškození kapličky

 

Abychom kapličku do budoucna více ochránili od podobných událostí a současně kolem ní vytvořili pěkné prostředí, které si tato památka zaslouží, pokusíme se letos připravit projekt na úpravu těsného okolí stavby. Cílem bude estetické a funkční prostředí, které jednoznačně zamezí parkování před kapličkou a lípou svobody, schová (nebo úplně odstraní) kontejnery na tříděný odpad, nabídne prostor k posezení a ochrání kapli před vlhkostí a nápory aut. Vše by mělo být řešeno s přihlédnutím k dalším budoucím úpravám a dispozicím návsi, které zatím nemohou být vzhledem k možnému kopání kvůli kanalizaci plně realizovány, aby nebyl narušen nový asfalt nebo dlažba.

V té souvislosti se obracíme na obyvatele domů na návsi a v jejím okolí s velkou prosbou o správné parkování. Aut je především v této části obce moc a parkovacích míst málo. Prosím, parkujte bezpečně tam, kde se parkovat smí. Nenechávejte auta v křižovatkách, na chodníku nebo vystrčené do silnice. Neopatrným zaparkováním ohrožujete ostatní řidiče, činíte prostor nepřehledným i pro přebíhající děti nebo zabraňujete svozové firmě v manipulaci s kontejnery. Parkování na návsi je pro obec téma, které chce do budoucna řešit komplexně.

 

Hospodaření s vodou

 

Samostatnou kapitolu v životě obce tvoří již třetím rokem hospodaření s vodou. Vodovodní řad obec převzala ze správy KS Velemín a jedním z důležitých úkolů je zamezit a předejít únikům vody. Vzhledem k pokročilému stáří systému není možné poruchám úplně zabránit. Jen v uplynulém roce byly odstraněny další čtyři úniky. Současně bylo dohledáno a opět zprovozněno nejméně deset ventilů lety a neopatrným zacházením skrytých pod povrchem cest a silnic. Jednotlivé uzávěry před domy jsou teď pravidelně monitorovány a únik okamžitě zastaven. Omlouváme se, pokud se občas při práci na údržbě objeví ve vodě kal. Vzhledem ke stáří řadu se tomu nedá zcela zabránit. Nyní podnikáme další kroky k v hledání skrytých úniků, které už vyžadují sofistikovanější techniku a spolupráci zkušených odborníků.  

Již před rokem a půl byly také započaty práce společnosti Envi Pur na projektu čistírny odpadních vod. S přihlédnutím k lokalitě, počtu obyvatel, legislativním a ekologickým nárokům byl rozpracován a před koncem roku dokončen projekt mechanicko – biologické ČOV. Následně byl rozeslán na řadu dotčených úřadů a orgánů, které v současné době plán dokumentaci připomínkují. Další kroky závisí jednak těchto zpětných vazbách, dále pak na stavu kanalizace, která projde detailním průzkumem současného stavu a samozřejmě také na dotačních příležitostech, neboť realizace tohoto projektu počítá s výraznou podporou dotací.

Do hospodaření s vodou spadá také péče o vodní toky, nádrže a rybníky. Po dohodě s povodím Ohře bylo v loňské roce započato dobrovolnými hasiči čištění okolí požární nádrže. Průklest křovin a náletů bude pokračovat i letos postupně směrem k rybníku Kačáku tak, aby byl zanesený potok dostupný technice a mohlo dojít k postupnému pročištění dna.

Před koncem roku Státní zdravotní ústav odebral vzorky sedliny ze dna požární nádrže. Díky tomuto rozboru již víme, že usazené bahno není závadné a všechny hodnoty dovolují jeho vývoz na uložení do volného terénu případně i pro zemědělské účely. Přesný termín vyčištění záleží na počasí a dostatku vody na přítoku. Nejvhodnější způsob vyčištění bude diskutován na zastupitelstvu a v kooperaci s Odborem životního prostředí MÚ Lovosice.  

 

Odběr sedliny z nádrže

 

Sport & volný čas

 

Velmi důležitým projektem v oblasti sportu je multifunkční sportovní hřiště pod mateřskou školkou. Místo pro nohejbal, fotbal, basketbal, tenis a další sporty, se zrodilo z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtu obce a je možné jej v závislosti na počasí využívat celoročně napříč všemi generacemi. Samotné sportoviště je hotové, v následujících dnech a týdnech ještě proběhne osazení okolí osvětlením pro pozdně odpolední a večerní sportování (jedna z podmínek získání dotace) a poté dojde na finální ošetření a úpravy okolí hřiště. Investice to byla pro obec zásadní, ale z našeho pohledu velmi důležitá. Jedná se o velmi kvalitní povrch, který by měl sloužit několika generacím malých i velkých sportovců. Jde o investici do zdraví, do sportu, do aktivní náplně volného času a do bezpečného prostoru pro hru místních dětí.

 

Hřiště u MŚ

 

Dalším záměrem, který splňuje výše uvedené parametry, je tzv. pumptrack, přírodní trať pro kola a koloběžky, se kterou je počítáno v rozpočtu na rok 2021. Ideálním prostorem pro tento malý bikepark je prostor za obcí u cesty pod velkým hřištěm. Obec nechala zpracovat studii a požádala o dotaci, které ale bohužel na přelomu roku nebylo vyhověno. Tento důvod v kombinaci se současnou nejistou ekonomickou situací měst a obcí je pro nás v tuto chvíli podnětem k tomu, abychom na realizaci netlačili a počkali na vhodnou situaci. Tedy například nový dotační program.

Nadále budeme pokračovat ve zlepšování prostor pro trávení volného času, například osazením dalších míst v obci a okolí lavičkami, dalším herním prvkem může být doplněn prostor na křižovatce u obecního stromku, budeme pokračovat v údržbě a rozvoji velkého hřiště, kde se konají akce obce a které může častěji využívat např. MŠ v rámci procházek a výuky.

 

Společenské akce, setkání, zábava

 

Je-li v této době něco velmi nejisté, pak je to pořádání společenských a kulturních akcí. Obec má připravený zevrubný plán, jak ale všichni dobře víme, vše záleží na aktuální situaci. Proto prosíme i v tomto směru o pochopení a trpělivost. Určitě se budeme snažit uspořádat maximum tradičních případně i nových setkání, akcí pro děti, Chotiměřský masopust, Den obce, Chotiměřské dřevo II, atd. Rádi budeme podporovat spolkové akce, akce dobrovolných hasičů a mateřské školy. Vše ale záleží na nařízeních a opatřeních, která budou v daném období platná.

 

Odpadové hospodářství

 

Těsně před Vánocemi přijala vláda nový zákon o odpadech, který se v nejbližších týdnech, měsících i letech promítne do hospodaření s odpady v každé obci a městě. Platí to i pro Chotiměř.

Jednou z největších změn, které přináší, je posunutí konce skládkování využitelného odpadu o šest let, tedy z roku 2024 na rok 2030. Jisté také je, že se postupně budou navyšovat poplatky za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč za tunu vzroste částka postupně až na 1850 Kč v roce 2029. Přijetím nového zákona se nám tedy navyšují náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu. Proto se budeme společně s vámi snažit ještě více ponížit odpad v klasických popelnicích. Budeme dál dávat důraz na lepší třídění, hledat nové cesty, jak vám separaci odpadů umožnit a ulehčit. I proto byl například spuštěn seriál Chotiměřská odpadština, kde budeme na příkladech ukazovat správné a nesprávné zacházení s odpady, ještě podrobněji budeme monitorovat obsah nádob ke svozu a dávat Vám novou motivaci a nástroje pro dobré zacházení.

 

Kartony na třídění

Obecně platí, že již za 5 let musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze ze 41 % vyprodukovaného komunálního odpadu (data za 2019). V roce 2030 musí stát recyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. Opad by se měl z velké části stát surovinou a zdrojem.

Detailní výklad zákona, který byl schvalován velmi problematicky a narychlo, ještě v tuto chvíli není definitivní. Čeká se na prováděcí vyhlášku, probíhají jednání se svozovými firmami, skládkami, společností EKO-KOM atd. Informace, novinky a změny budeme samozřejmě posílat v maximální míře i mezi vás a předem děkujeme za spolupráci a nápomoc i v této oblasti.

 

Dobrovolní hasiči

 

Naši dobrovolníci ze společné jednoty obcí Chotiměř a Velemín za sebou mají úspěšný rok. S podporou dotace získali nové dopravní auto, umístili se na 2. místě v anketě Dobrovolní hasiči roku, výrazně se podíleli na likvidaci několika požárů na nedaleké skládce, asistovali u dopravních nehod, pomáhali zraněným turistům v okolních kopcích atd. Úspěch a důvěra jsou pro naše chlapi zavazující, a proto společně s obcí budou pracovat na vylepšení a zefektivnění fungování jednotky tak, aby byla nadále maximálně přínosná pro Chotiměř a okolní obce, kterým slouží. V současné době je v přípravě několik novinek, o kterých budeme průběžně informovat.

 

Nové auto JSDH

 

Mateřská škola, budova čp. 66

 

Jedním z cílů následujících měsíců je také vylepšení prostoru v areálu MŠ. Loni proběhla rekonstrukce oplocení, v novém roce bychom rádi ve spolupráci s vedením školky doplnili zeleň a případně i drobné přírodní prvky pro hru a výuku dětí.

V závislosti na časových a finančních možnostech bude také třeba připravit a realizovat opravu části omítky na budově MŠ a odvedení vlhkosti ze sklepů a okolí domu.

Nová fasáda pravděpodobně v nejbližších letech čeká také budovu staré školy. Půjde o nákladný projekt, který bychom rádi financovali z dotačního programu. V uplynulém roce byla opravena havarijní část střech a okapů v zadní části budovy. Letos se pokusíme připravit projekt obnovy omítky, aby mohla být v dalších letech realizována. Kromě toho se zaměříme i na drobné opravy v interiéru, například obnovu původních vnitřních dveří staré školy, výměnu havarijních sprchových koutů a podlah ve vybraných jednotkách či nové vybavení knihovny. Ve fázi záměru je také úprava parkovacího prostranství před budovou. V úvahu přichází vydláždění, osázení zelení, lepší umístění kontejnerů na tříděný odpad apod. vše tak, aby to bylo efektivní a současně vzhledné.

 

Závěrem  

 

Snad bylo shrnuto vše zásadní.  Pokud bylo něco opomenuto, rádi doplníme. Akce, záměry a projety budeme průběžně doplňovat v pravidlěných svodkách. 

Jak už bylo několikrát řečeno, je snadné v dnešní době něco plánovat, je mnohem těžší plány realizovat. Situace se mění téměř každý týden. Jen si vezměme, co jsme dělali před rokem a zda by někoho v té době napadlo, že zažijeme brzy například zákaz vycházení nebo několik měsíců zavřené restaurace. Nápadů, tipů a podnětů na lepší život v Chotiměři a okolí jistě najdeme i nadále spoustu. Budeme rádi, pokud se o ně podělíte třeba na emailu obec@chotimer.cz nebo kdykoliv osobně při společném setkání nebo po telefonu. Obsáhnout vše najednou a udělat vše hned není v našich silách a zvládneme to jedině společně. K tomu si přejme hlavně zdraví a energii. Obzvlášť v této době není nic důležitějšího.  Pro aktuální informace dál sledujte informační kanály obce.

Děkujeme Vám za spolupráci, pomoc a trpělivost!

Hezké dny a spokojený život v Chotiměři a okolí.

 

Jakub Wajshajtl & zastupitelstvo obce Chotiměř

 

    

 

 

 

Datum vložení: 18. 1. 2021 8:54
Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2021 13:28
Autor: Správce Webu

Svozový kalendář

Červen2021
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22 23
24 25
26
27
28
29 30
1 2 3
4

JSDH Chotiměř

JSDH Chotiměř

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
2
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

MŠ Chotiměř

MŠ